Freeride World Tour - Tobias Mathiesen

Tobias Mathiesen

Ski men

Norway's flag
Norway

23 years old

Røldal

FWT • Home of freeride •